Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙ’ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Πρωτ. 3917
Ἀριθ. Διεκπ. 1810
Ἀθήνησι τῇ 13ῃ Σεπτεμβρίου 2021


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τήν ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 55732/1392021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4214/1392021), μέ θέμα: “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/ 10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 4206)", καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.
Παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως διά τήν μετά προσοχῆς μελέτην τῆς ἐν θέματι Κ.Υ.Α., διά τῆς ὁποίας ἀνανεώθησαν ὑπό τῆς Πολιτείας αἱ κανονιστικαί ρυθμίσεις, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς τήν διενέργειαν ἐλέγχων νοσήσεως τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί τῶν λοιπῶν ἐργαζομένων ἀπό τήν ἀσθένειαν τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19 καί τυγχάνουν ὁμόλογοι καί συναφεῖς πρός τό πνεῦμα τῆς ἀπό 20ῆς Ἀπριλίου ἐ.ἔ. Ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἥτις ἐγνώσθη ὑμῖν διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3041/21.4.2021 Ἐγκυκλίου Αὐτῆς (παρ. 6).
Εἰδικώτερον, προβλέπεται ὅτι ἀπό 13ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. θά πραγματοποιεῖται «διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους θρησκευτικούς λειτουργούς, βοηθητικό προσωπικό και εργαζομένους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως, οι οποίοι λειτουργούν/ιερουργούν ή παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των χώρων λατρείας με τη μέθοδο του μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α΄ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη» (βλ. σελ. 56478, 56556, 56557).
Ἡ ἀνωτέρω πρόβλεψις ἰσχύει καί διά τούς ἐργαζομένους εἰς τά Μητροπολιτικά Γραφεῖα, οἱ ὁποῖοι ἀπασχολοῦνται δι᾿ οἱασδήποτε σχέσεως ἐργασίας.
Ἐξαιροῦνται ἐκ τοῦ ὡς ἄνω ὑποχρεωτικοῦ διαγνωστικοῦ ἐλέγχου νοσήσεως ὅσοι: α) ἔχουν ὁλοκληρώσει πρό τοὐλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ἡμερῶν τόν ἐμβολιασμόν διά τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19 καί ἐπιδεικνύουν πιστοποιητικόν ἐμβολιασμοῦ, ἤ β) ἔχουν ὁλοκληρώσει πρό τοὐλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ἡμερῶν τόν ἐμβολιασμόν διά τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19 μέ μίαν (1) δόσιν ἐμβολίου λόγῳ νοσήσεώς των ἀπό κορωνοϊόν COVID19 καί ἐπιδεικνύουν βεβαίωσιν νοσήσεως καί ἐμβολιασμοῦ, ἤ γ) ἔχουν νοσήσει ἀπό κορωνοϊόν COVID19 ἐντός τοῦ τελευταίου ἑξαμήνου καί ἐπιδεικνύουν πιστοποιητικόν νοσήσεως.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος