Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 215
Διεκπ. 1340
Αθηνησι τη‚ 12ῃ Ἰουλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 1/7.1.2021 ἔγγραφον τοῦ Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θωμᾶ Συνοδινοῦ, δι’ οὗ ἐνημερώνει περί τῆς πραγματοποιήσεως τῆς Ἐκθέσεως «ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2021» καί καταθέτει τούς ὅρους συμμετοχῆς καλλιτεχνῶν εἰς αὐτήν, ἀπεφάσισεν ὅπως παρακαλέσῃ ὑμᾶς ἵνα συστήσητε εἰς καλλιτέχνας οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ὑμῶν, καθώς καί εἰς τάς Ἱεράς Μονάς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑμῶν, αἱ ὁποῖαι φιλοτεχνοῦν εἰς διαφόρους ἐκκλησιαστικάς τέχνας, τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἔκθεσιν. Διά τοῦ τρόπου τούτου θά προβληθῇ ἡ ἀκαταπόνητος φιλοκαλία τῶν μοναχῶν, τῶν μοναζουσῶν καί τῶν λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι φιλοτεχνοῦν, διασώζουν καί δίδουν νέαν πνοήν εἰς τήν Ὀρθόδοξον χριστιανικήν παράδοσιν καί ἐκκλησιαστικήν τέχνην.
Ἡ Ἔκθεσις αὕτη πραγματοποιεῖται ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καί διοργανώνεται ὑπό τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, μέ θέμα: «Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες καί ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση».
Ἡ Ἔκθεσις θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁδός Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 15, Ἀθῆναι (Ρούφ), Τ.Κ. 11 854, τηλ. 2103473887.
Οἱ ὀργανωταί τῆς Ἐκθέσεως ἀπευθύνονται εἰς κάθε εἰκαστικόν καλλιτέχνην καί τόν καλοῦν νά λάβῃ μέρος βάσει τῶν κατωτέρω:
1. Ἡ Ἔκθεσις θά ἐγκαινιασθῇ τήν Τρίτην 19 Ὀκτωβρίου καί θά διαρκέσῃ ἕως τήν Πέμπτην 30 Δεκεμβρίου 2021.
2. Τό θέμα τῆς Ἐκθέσεως εἶναι: «Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες καί ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση».
3. Γίνονται δεκτά ἔργα Παραδοσιακῆς Ὀρθόδοξης Τέχνης, ἀλλά καί ἔργα τά ὁποῖα εἶναι ἐλεύθερη προσωπική δημιουργία τοῦ καλλιτέχνου.
4. Τό εἶδος τῶν ἔργων καί αἱ τεχνικαί εἶναι ἐλεύθερα. (Ζωγραφική, Ἁγιογραφία, Χαρακτική, Ψηφιδωτόν, Ὑαλογραφία, Ξυλογλυπτική, Μικρογλυπτική, Κέντημα).
5. Δικαίωμα συμμετοχῆς ἔχουν ὅλοι οἱ καλλιτέχναι. Κάθε καλλιτέχνης συμμετέχει δι’ ἑνός (1) ἕως καί τριῶν (3) ἔργων του. Τά προτεινόμενα διά τήν Ἔκθεσιν ἔργα θά ἐπιλεγοῦν ἀπό τήν Κριτικήν Ἐπιτροπήν τῆς Ἐκθέσεως, τήν ὁποίαν ἀπαρτίζουν τά Μέλη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν.
6. Κάθε καλλιτέχνης, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά λάβῃ μέρος, δύναται νά καταθέσῃ εἰς τό email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ἤ εἰς τό Γραφεῖον τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἰασίου 1 καί Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθῆναι, τηλ. 210 7272268255, 6983772240), φάκελον μέ τήν ἔνδειξιν «Διά τήν Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν. Διά τήν Ἔκθεσιν "Εἰκόνων Τέχνη 2021". Ὑπ’ ὄψιν Γραμματέως Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου Τριανταφυλλίδη», ὁ ὁποῖος θά περιέχῃ:
α) Σύντομον βιογραφικόν σημείωμα τοῦ ἐνδιαφερομένου, εἰς τό ὁποῖον θά ἀναγράφωνται καί στοιχεῖα ἐπικοινωνίας (διεύθυνσις, τηλέφωνα, ἠλ. ταχυδρομεῖον).
β) Φωτογραφίας ἑνός ἕως τριῶν (1 3) ἔργων αὐτοῦ, μέ τά ὁποῖα ἐπιθυμεῖ νά λάβῃ μέρος εἰς τήν Ἔκθεσιν. (Εἰς τάς φωτογραφίας ἀναγράφονται: ὄνομα καλλιτέχνου, τίτλος, ὑλικόν, διαστάσεις τοῦ ἔργου). Οἱ φάκελοι δέον ὅπως ὑποβληθοῦν ἠλεκτρονικῶς ἤ προσωπικῶς ἤ καί μέσῳ ταχυδρομείου ἕως τήν 31ην Αὐγούστου 2021.
Διά πλείονας πληροφορίας δύνασθε νά ἀπευθύνησθε εἰς τόν Γραμματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν Ἀρχιμανδρίτην π. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου Τριανταφυλλίδην εἰς τά τηλέφωνα: 2107272268255 καί 6983772240 καί εἰς τήν διεύθυνσιν ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος