Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ. Επίσης, διαβάστε τις σχετικές οδηγίες, το ΦΕΚ4337 και την ΚΥΑ57069 ).

Πρωτ. 3857
Ἀριθ. Διεκπ. 1863 Ἀθήνησι τῇ 17ῃ Σεπτεμβρίου 2021Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3 0 4 9

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 10ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ὥρισεν ἡμέραν ἐνάρξεως τῶν Ἐνοριακῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων διά τό τρέχον ἔτος τήν δευτέραν Κυριακήν τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἤτοι τήν 10ην Ὀκτωβρίου 2021.
Διά τήν κάλυψιν τῆς διδακτέας ὕλης τῆς ἐπιούσης κατηχητικῆς περιόδου (2021 2022), ἡ Ἱερά Σύνοδος γνωρίζει ὑμῖν ὅτι τίθενται εἰς τήν διάθεσιν ὑμῶν:
1) τά καθιερωμένα ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἔντυπα κατηχητικά βοηθήματα:
α΄. Κατωτέρου: «Ὁ ὄμορφος κόσμος τοῦ Θεοῦ»,
β΄. Μέσου: «Πηγές ζωῆς»,
γ΄. Ἀνωτέρου: «Γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός»,
τά ὁποῖα δύνασθε νά παραγγείλητε ἐκ τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
2) κατηχητικόν ὑλικόν εἰς ψηφιακήν μορφήν, τό ὁποῖον εὑρίσκεται ἀνηρτημένον εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος www.catichisi.gr, καί
3) κατηχητικά βοηθήματα εἰς ψηφιακήν μορφήν, τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἀνηρτημένα εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί εἰδικώτερον εἰς τήν ὡς κάτωθι ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν:
http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/kathxhsh.asp? content=content&main=katixitika_Boithimata.htm.
Ἐμπιστευόμεθα τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν διά τόν προγραμματισμόν συνάξεως, εἴτε διά ζώσης εἴτε μέσῳ τηλεδιασκέψεως, τῶν παρά τῇ καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾷ Μητροπόλει διακονούντων Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν, πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων, ὥστε νά δοθοῦν αἱ ἀπαραίτητοι ὁδηγίαι, νά ἐξετασθοῦν τυχόν ἀναφυόμενα προβλήματα καί νά ἀναζητηθοῦν τρόποι ἐπί τῇ ἀρτιωτέρᾳ λειτουργίᾳ τῶν Κατηχητικῶν.
Εἰς ἐπίμετρον, ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν ὅτι κατά τήν ἐφετινήν κατηχητικήν περίοδον καθίσταται ἀναγκαία καί ἡ ἀκριβής τήρησις ὑπό πάντων, τῶν ὑφισταμένων ὑγιειονομικῶν μέτρων κατά τῆς ἐξαπλώσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid19, ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀσφαλοῦς διεξαγωγῆς τῶν κατηχητικῶν συνάξεων καί τῶν λοιπῶν σχετικῶν δραστηριοτήτων, συμφώνως πρός τάς ἐπισυναπτομένας σχετικάς ὁδηγίας.
Ἡ πνευματική οἰκοδομή τῶν νέων καί ἡ συνειδητή ἔνταξις αὐτῶν εἰς τήν ζωήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τυγχάνει ἔργον σπουδαῖον καί σοβαρόν, διό καί παρακαλοῦμεν ὅπως καταβληθῇ πᾶσα δυνατή προσπάθεια ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς θεραπείας καί τῆς ἐν γένει προαγωγῆς αὐτοῦ, ὡς ἄλλωστε ἡ ὑμετέρα Σεβασμιότης πράττει μέχρι σήμερον.
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας Θεόκλητος
† Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ
† Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος
† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος
† Ὁ Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Κωνσταντῖνος
† Ὁ Κεφαλληνίας Δημήτριος
† Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Χρυσόστομος
† Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος


Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ 2021 2022

1. Προτείνεται η δημιουργία μικρών κατηχητικών ομάδων (ανάλογα και με τα τετραγωνικά μέτρα των ναών ή των ενοριακών αιθουσών) έως 15 το ανώτερο παιδιών, όσο μεγάλη και αν είναι η αίθουσα. Εναλλακτικά προτείνεται η πραγματοποίηση των κατηχητικών συνάξεων σε υπαίθριο χώρο (π.χ. στο προαύλιο του Ι. Ναού), εφ’ όσον ο καιρός το επιτρέπει, χωρίς να συμπίπτουν οι ώρες κατηχητικής διδασκαλίας των διαφόρων τμημάτων. Προτείνεται επίσης η διαδικτυακή λειτουργία κατηχητικών συναντήσεων, ιδιαίτερα για τα μεγαλύτερα παιδιά, όταν δεν είναι δυνατή η διαπροσωπική κατηχητική σύναξη.
2. Κάθε παιδί θα προσκομίσει έγγραφη άδεια του γονέα/κηδεμόνα του ότι επιτρέπει τη συμμετοχή του παιδιού στις ενοριακές δραστηριότητες. Οι άδειες αυτές θα φυλάσσονται πάντοτε στο αρχείο του Ιερού Ναού.
3. Τα παιδιά οφείλουν, αναλογικά προς όσα πράττουν στο Σχολείο τους, να επιδείξουν στον κατηχητή ή την κατηχήτρια πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνου ή τη σχολική κάρτα COVID19 αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από την πλατφόρμα selftesting.gov.gr και προσκόμισαν στο σχολείο τους την Παρασκευή προ του κατηχητικού.
4. Οι κατηχητές και οι κατηχήτριες θα πρέπει να φέρουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού έναντι του COVID19 ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου [ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή μοριακού τεστ (RTPCR)] στο οποίο θα πρέπει να υποβάλλονται μία φορά την εβδομάδα, έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση στο κατηχητικό.
5. Εάν ένας μαθητής ή κατηχητής εκδηλώσει ύποπτα συμπτώματα πριν από το κατηχητικό, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η Ενορία. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα όταν βρίσκονται στο κατηχητικό, απομονώνονται, ο υπεύθυνος Νεότητος επικοινωνεί με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού και ακολουθεί ιατρική αξιολόγηση. Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της Πολιτείας, διενεργείται διαγνωστικός έλεγχος για τον COVID19. Εν αναμονή του αποτελέσματος, το ύποπτο κρούσμα παραμένει σε απομόνωση, ενώ το κατηχητικό συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.
6. Εάν μαθητής ή κατηχητής διαγνωστεί θετικός σε COVID19, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ή το μέλος του προσωπικού ενημερώνει τάχιστα την Ενορία για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID19. Οι Ιερείς και οι κατηχητές, μεταξύ άλλων, επικοινωνούν με τις οικογένειες των παιδιών του κατηχητικού τμήματος στο οποίο συμμετέχει ο μαθητής, και με την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, και φροντίζουν να γίνει ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων του σχολείου όπου κινήθηκε το κρούσμα. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί. Επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19 πρέπει να απομακρυνθεί από το κατηχητικό, και να παραμείνει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες, καθώς και από κάθε άλλη μετακίνηση ή επαφή με άτομα εκτός του οικιακού περιβάλλοντος (π.χ. περίπατοι ή παιχνίδι έξω, συναντήσεις κ.λπ.) Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται κάθε επαφή με ευάλωτα άτομα και να λαμβάνονται συστηματικά μέτρα προφύλαξης κατά την επαφή του με τα άτομα που διαμένουν μαζί του στην ίδια κατοικία.
7. Μαθητής ή κατηχητής που είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID19 επιστρέφει στο κατηχητικό μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού.
8. Οι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID19 περιγράφονται αναλυτικά στο πρωτόκολλο «Αρχές Διαχείρισης Ύποπτων ή Επιβεβαιωμένων Περιστατικών Λοίμωξης COVID19 σε σχολικές μονάδες» και περιλαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, παιδιά που ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό τμήμα κατηχητικού με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19 και συνυπήρξαν μαζί του στο κατηχητικό κατά το 48ωρο πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων του, παιδιά των οποίων ο κατηχητής είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19, κατηχητές που δίδαξαν συστηματικά σε κατηχητικό με παιδί που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19, άτομα που είχαν επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19 ή άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19, καθώς και παιδιά ή κατηχητές που κατά το 48ωρο πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το κατηχητικό μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.
9. Κατηχητικό τμήμα θα αναστέλλει τη λειτουργία του όταν σε αυτό εντοπιστούν ταυτόχρονα περισσότερα από τρία (3) επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID19.
10. Τα παιδιά θα κάθονται τηρώντας την απαιτούμενη απόσταση μεταξύ τους (2 μ.).
11. Τα παιδιά και οι νέοι θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα, όπως και τα στελέχη του κατηχητικού έργου.
12. Σε όλη τη διάρκεια της κατηχητικής συναντήσεως οι πόρτες και τα παράθυρα της αίθουσας θα είναι ανοικτά.
13. Σε κάθε αίθουσα θα λειτουργεί Σταθμός αντισηψίας, με δοχεία με απολυμαντικό υγρό, υγρομάντηλα, χαρτομάντηλα και ό,τι άλλο απαραίτητο.
14. Κάθε παιδί θα φέρνει από το σπίτι του το δικό του παγουρίνο με νερό.
15. Θα ελαχιστοποιηθούν τα κεράσματα στα παιδιά, τα οποία θα είναι μόνο συσκευασμένα. Εάν προσφερθεί χυμός, θα είναι ατομικός ή κερασμένος σε πλαστικό ποτηράκι μιας χρήσης (όχι γυάλινο).
16. Θα καθαρίζονται σχολαστικά οι χώροι που θα χρησιμοποιούνται, ιδιαιτέρως οι τουαλέτες. Σε αυτές τα παιδιά θα σκουπίζουν τα χέρια τους σε χειροπετσέτες (χάρτινες, μιας χρήσης) και όχι σε υφασμάτινες πετσέτες.
17. Οι οδηγίες θα αναρτηθούν στον χώρο κατήχησης. Οι Ιερείς και οι κατηχητές χρειάζεται να υποδεικνύουν και να υπενθυμίζουν σε όλα τα παιδιά ο,τιδήποτε σχετικό με την προσωπική υγιεινή για τη σωστή πρόληψη.
18. Τα ανωτέρω μέτρα ισχύουν επακριβώς και για τις παράλληλες ενοριακές δραστηριότητες, π.χ. χειροτεχνία, χορωδία, χορευτικά μαθήματα κ.λπ., καθώς και για τις Συνάξεις γονέων. Όπου χρειάζεται, τα παιδιά θα φορούν γάντια μιας χρήσης, π.χ. στα μαθήματα παραδοσιακών χορών.
19. Θα αποφεύγονται εκδρομές και διενοριακά πρωταθλήματα. Εκπαιδευτικές επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο ανά κατηχητική ομάδα.
20. Οι εορταστικές εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένα μέτρα, ξεχωριστά σε κάθε κατηχητική σύναξη, όχι όμως μεγάλες εκδηλώσεις για όλα τα παιδιά της ενορίας.
21. Για τα ανωτέρω μέτρα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε τους γονείς των παιδιών, ώστε και εκείνοι να γνωρίζουν ότι αρχίζουμε τη νέα κατηχητική χρονιά με αίσθημα ευθύνης προς Κληρικούς, κατηχητές, παιδιά και γονείς.

Εκ της Συνοδικής Επιτροπής
επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος