Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

 

Πρωτ. 177
Διεκπ. 136

Αθηνησι τη‚ 16ῃ Ἰανουαρίου 2024

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 657, 748 καί 749 καί ἀπό 11ης μηνός Ἰανουαρίου 2024 Γράμματος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εὐαρέστως γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ὑπό τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας καί Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, συνῳδά τῇ κρατούσῃ πράξει καί τάξει τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀνεγράφησαν προσφάτως ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἡ Μοναχή Γαβριηλία (Παπαγιάννη), τῆς μνήμης αὐτῆς τιμωμένης τῇ ιη΄ Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους, ὁ Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Χαμακιώτης, τῆς μνήμης αὐτοῦ τιμωμένης τῇ ιζ΄ Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους, καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, τῆς μνήμης αὐτοῦ τιμωμένης τῇ λ΄ Ἰουνίου ἑκάστου ἔτους, ἐκδοθεισῶν ἐπί τούτῳ Πατριαρχικῶν καί Συνοδικῶν Πράξεων.
Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας ἀνακοινούμενοι ὑμῖν, προτρέπομεν ὑμᾶς ὅπως ἐτησίαις ἱεροτελεστίαις καί ἁγιστείαις τιμᾶτε καί ὕμνοις ἐγκωμίων γεραίρητε αὐτούς, ἔχοντες ἀεί τήν αὐτῶν μεσιτείαν πρός τόν Θεόν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης