Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3949
Ἀριθ. Διεκπ. 1836
Ἀθήνησι τῇ 15ῃ Σεπτεμβρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΜέ τό παρόν σᾶς γνωρίζουμε ὅτι διεβιβάσθη στήν Νομική Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 35312/10.9.2021 ἔγγραφο τοῦ Τμήματος ΔΑ5 τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), τό ὁποῖο ἀπεστάλη ἀπό τό Μ.Τ.Π.Υ., μεταξύ ἄλλων, καί στίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατόπιν τούτου καί σχετικά μέ τά ἀναφερόμενα σέ αὐτό, θέτουμε ὑπ' ὄψιν σας τά κάτωθι:
α) Ἀφορᾶ στήν κράτηση στίς ἀμοιβές τοῦ ἄρθρου 65 παρ. 4 τοῦ νόμου 4646/2019, δηλαδή στίς ἀμοιβές τῶν ἐλεγκτῶν τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ΓΛΚ (ἄρθρο 65: «4. Για τους ελέγχους και τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργούνται από τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ) και της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και τα δικαιολογητικά για την καταβολή της αποζημίωσης του προηγουμένου εδαφίου»).
β) Σέ κάθε περίπτωση πάντως σημειώνεται ὅτι ἡ ἐν θέματι κράτηση τοῦ ἄρθρου 27 τοῦ π.δ. 422/1981 ἔχει παύσει νά ἰσχύει ἀπό 1.1.2015 ὡς πρός τούς μή μετόχους μερισματούχους τοῦ Μ.Τ.Π.Υ. διότι τό ἐπίμαχο ἄρθρο 27 τοῦ π.δ. 422/1981 ἔχει καταργηθεῖ ὡς πρός τό ἀνωτέρω προσωπικό μέ τό ἄρθρο πρῶτο ὑποπαράγραφος ΙΑ.3 περ. 2Α ιστ. τοῦ νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), κατά τό ὁποῖο: «2. Α. Από 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις: … ιστ. της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και της προβλεπόμενης για τους μη μετόχους κράτησης 1% της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ.1050/1942 (Α΄ 36) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ.1 του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του π.δ. 422/1981 (Α 114), καθώς και του άρθρου 5 του ν.δ. 1050/1942 και της παρ. Α΄ του άρθρου 22 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)»).
Ἐπιπλέον δέ, μέ τά ὑπ' ἀριθ. 1449/783/9.4.2014 καί 3891/ 1681/4.8.2014 Ἐγκύκλια Σημειώματα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τά ὁποῖα ἐπισυνάπτονται στό παρόν, ἔχουν παρασχεθεῖ ὁδηγίες καί ἔχει ἐξηγηθεῖ ἀναλυτικῶς ὅτι οἱ ὑπάλληλοι καί θρησκευτικοί λειτουργοί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων δέν εἶναι μέτοχοι μερισματοῦχοι τοῦ Μ.Τ.Π.Υ. κατά τό π.δ. 422/1981.
Ὡς ἐκ τούτου καί βάσει τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων, παρακαλοῦμε γιά τίς ἐνέργειές σας.Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος