Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθ. Πρωτ. 2554
Ἀριθ. Διεκπ. 1551

Ἀθήνησι τῇ 3ῃ Αὐγούστου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης Ἰουλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ᾿ ὄψιν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 4532/17.5.2021 ἐνημερωτικόν Σημείωμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.) περί τῆς προόδου τῶν συγχρηματοδοτουμένων Πράξεων ΕΣΠΑ διά τήν καταγραφήν καί ἀξιολόγησιν ἀκινήτων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπομνήσῃ ὑμῖν τήν, ἐν ἐξελίξει τελοῦσαν, διαδικασίαν τῆς δράσεως «Καταγραφή καί ἀξιολόγησις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκινήτου Περιουσίας (α´ φάσις)», εἰς τήν ὁποίαν ἔχουν ἐνταχθῆ ἄχρι τοῦ νῦν εἴκοσι μία (21) ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Τό ἐν λόγῳ Πρόγραμμα ἀφορᾷ εἰς τήν καταγραφήν καί ψηφιοποίησιν τοῦ φυσικοῦ ἀρχείου τῶν ἀκινήτων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τήν εἰσαγωγήν τῶν στοιχείων τεκμηριώσεως εἰς βάσιν δεδομένων καί τήν νομικήν καί τεχνικήν τεκμηρίωσιν ἐπειλεγμένων ἀκινήτων, οὕτως ὥστε νά καταστῇ ἐφικτή ἡ ἀρτιωτέρα διαχείρισις αὐτῶν καί, κατ᾿ ἐπέκτασιν, ἡ ἐπί τό βέλτιστον ἐκμετάλλευσίς των πρός ὄφελος τῶν Κοινωνικῶν καί Προνοιακῶν Δράσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Διά πλείονας πληροφορίας καί λεπτομερείας δύνασθε νά ἐπικοινωνῆτε μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Φαρμάκη, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (τηλ. 210.72.72.904), ὡς καί μετά τοῦ Γραφείου Ὀργανώσεως καί Παρακολουθήσεως Ἀναπτυξιακῶν καί Ἐπιχειρησιακῶν Προγραμμάτων καί Δράσεων (κ. Πέτρον Γεωργίου, τηλ. 210.72.72.976).


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος


Κοινοποίησις:
1. Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Φαρμάκην
Γενικόν Διευθυντήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.)
2. Γραφεῖον Ὀργανώσεως καί Παρακολουθήσεως
Ἀναπτυξιακῶν καί Ἐπιχειρησιακῶν
Προγραμμάτων καί Δράσεων