Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3705
Ἀριθ. Διεκπ. 1692 Ἀθήνησι 31ῃ Αὐγούστου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς 26ης Αὐγούστου 2021, ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν ὅπως, ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ φιλανθρωπικοῦ καί ποιμαντικοῦ Αὐτῆς ἔργου, προβῇ εἰς τάς ἀπαραιτήτους ἐνεργείας πρός ὑλικήν ἐνίσχυσιν τῶν πληγέντων ἐκ τῶν καταστρεπτικῶν πυρκαϊῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὑποστηρίζουσα τό ἔργον τῶν κατά τόπους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, οἵτινες, τῇ ποιμαντικῇ κρίσει καί εὐαισθησίᾳ αὐτῶν, ἀγωνίζονται ὑπέρ τοῦ ποιμνίου αὐτῶν.

Ὡς ἐκ τούτου, καί εἰδικώτερον ἐπί τῇ παροχῇ οἰκονομικῆς βοηθείας πρός ἅπαντας τούς ἐν Ἑλλάδι πυροπαθεῖς, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως τυχόν χρηματικαί προσφοραί ὑπέρ τῶν πυροπλήκτων, κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν, κατατεθῶσιν ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων εἰς εἰδικόν τραπεζικόν λογαριασμόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ (ΙΒΑΝ GR 940 1101 3900 0001 3929 6027 31), προκειμένου ὅπως διατεθῶσιν ἀναλόγως εἰς τούς πληγέντας, μέσῳ τῶν οἰκείων Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὅπως εἰς τό ἔντυπον ἤ τήν ἠλεκτρονικήν ἐντολήν καταθέσεως ἀναγράφηται ἡ ἔνδειξις ‘‘ΥΠΕΡ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ’’, ἀντίγραφον δέ αὐτοῦ κοινοποιῆται τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ πρός ἔκδοσιν τοῦ σχετικοῦ ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος