Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθ. Πρωτ. 3424
Ἀριθ. Διεκπ. 1566

Ἀθήνησι τῇ 6ῃ Αὐγούστου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘπ᾿ ἀφορμῇ τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν εἰς διάφορα μέρη τῆς Πατρίδος ἡμῶν καί τῆς ἀμέσου ἀνάγκης ἐξευρέσεως χώρων καί κλινῶν διά τήν φιλοξενίαν τῶν πυροπλήκτων, ἀπευθυνόμεθα πρός ὑμᾶς καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἔλθητε εἰς ἄμεσον ἐπικοινωνίαν μετά τῆς Περιφερείας, εἰς ἥν ἀνήκει ἑκάστη Ἐκκλησιαστική Ἐπαρχία, προκειμένου νά γνωστοποιήσητε πρός τάς ἁρμοδίας Κρατικάς ὑπηρεσίας τόν ἀριθμόν τῶν κλινῶν, τάς ὁποίας δύναται ἡ καθ᾿ ὑμᾶς Ἱερά Μητρόπολις νά διαθέσῃ διά προσωρινήν φιλοξενίαν τῶν πυροπλήκτων εἰς ἐκκλησιαστικούς χώρους καί ἱδρύματα (Κατασκηνώσεις, Οἰκοτροφεῖα, Ἱεράς Μονάς κ.λπ.).
Τά ἀνωτέρω παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσητε πάραυτα καί τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, διά σχετικοῦ ὑμετέρου ἐγγράφου, ὥστε νά ὑπάρχῃ ἄμεσος ἐνημέρωσις περί τῆς προσφορᾶς ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ὡς πρός τήν προσφοράν εἰς εἴδη ἐνδύσεως καί διατροφῆς διά τούς πυροπλήκτους, θά ἀκολουθήσῃ νεωτέρα ἐνημέρωσις.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίησις:
1. Ὑπουργεῖον Προστασίας τοῦ Πολίτου
2. Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων