Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2358
Διεκπ. 1339
Αθηνησι τη‚ 12ῃ Ἰουλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3043/2.6.2021 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου (Συν. 2358/1040/2.6.2021) καί ἐν ὄψει τοῦ καταρτισμοῦ Καταλόγου τῶν πρός ἔκθεσιν Ἀντικειμένων Μνήμης τοῦ 1821, διά τήν παρουσίασιν αὐτῶν εἰς τήν Ἔκθεσιν τοῦ Βυζαντινοῦ καί Χριστιανικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, τά ἐγκαίνια τῆς ὁποίας, σύν Θεῷ, θά τελεσθῶσιν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, κατά τήν 12ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἡμέραν ἐν ᾗ ἀπηλευθερώθη ἡ περιώνυμος πόλις τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ γερμανικοῦ ζυγοῦ καί ἐν ᾗ τιμῶνται πάντες οἱ ἐν Ἀθήναις διαλάμψαντες Ἅγιοι, παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ἕως τῆς 30ῆς Ἰουλίου 2021, καί ἐάν δέν ἔχητε ἐνεργήσει σχετικῶς ἄχρι τοῦ νῦν, τήν πρόθεσιν ὑμῶν ὅπως συμμετάσχητε εἰς τήν ὡς ἄνω Ἔκθεσιν δι’ ἐνθυμημάτων καί ἱερῶν κειμηλίων ἐκ τῆς περιόδου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἅτινα ἀποθησαυρίζονται παρά τῇ καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾷ Μητροπόλει.
Κατόπιν τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ ἐν θέματι Καταλόγου καί ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀσφαλοῦς μεταφορᾶς, περί τό μέσον μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., τῶν περιεχομένων ἐν αὐτῷ ἐνθυμημάτων τοῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821 εἰς τό Βυζαντινόν καί Χριστιανικόν Μουσεῖον, θά ἀποσταλῇ τοῖς ἐκδηλώσασιν ἐνδιαφέρον Σεβασμιωτάτοις Μητροπολίταις σχετικόν ἔγγραφον, δι’ οὗ θά καθορίζηται, κατόπιν συνεννοήσεως, ἡ προβλεπομένη πρός τοῦτο διαδικασία.
Διά πλείονας πληροφορίας καί πρός πᾶσαν διευκόλυνσιν παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνῆτε μετά τῆς Γραμματείας τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος καί τοῦ Γραμματέως αὐτῆς Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου Τριανταφυλλίδη (τηλ. ἐπικ. 2107272268/255, 6983772240) καί τῶν συνεργατῶν κ.κ. Κωνσταντίνου Χολέβα καί Δημητρίου Ράπτη.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος