Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 3358
Αριθμ. Διεκπ. 1545


Αθηνησι τη‚ 30ῇ Ιουλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος διαπέμπομεν ὑμῖν συνημμένως τό ἀπό 30.7.2021 ἠλεκτρονικόν μήνυμα τοῦ Τμήματος Ἀσφαλείας Καβάλας, περί τῆς ἐξαφανίσεως τοῦ Προδρόμου Σαρρίδη τοῦ Κυρίλλου καί τῆς Θεοδώρας, γεννηθέντος τήν 20.7.1994, ὅστις ἀναζητεῖται ὑπό τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως εὐαρεστούμενοι ἐνεργήσητε τά δέοντα διά τήν διερεύνησιν τῆς πιθανότητος ὁ ὡς ἀνωτέρω μνημονευθείς νά εὑρίσκηται εἴς τινα Ἱεράν Μονήν ἤ Ἡσυχαστήριον τῆς καθ' ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας καί ἀπαντήσητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἠλεκτρονικῶς καί μόνον τό ἀργότερον ἐντός δεκαημέρου.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίησις:
Τμῆμα Ἀσφαλείας Καβάλας