Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθ. Πρωτ. 2862
Αριθ. Διεκπ. 1448

Αθηνησι τη‚ 20ῇ Ἰουλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Περί τοῦ Ἀπολογισμοῦ τῶν δαπανῶν διά τήν φιλανθρωπικήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τό ἔτος 2020»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 91/80/15.1.2021 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δι᾽ οὗ ἐζητήθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ ἀποστολή τοῦ Ἀπολογισμοῦ τῶν Δαπανῶν διά τήν Φιλανθρωπικήν Διακονίαν τοῦ ἔτους 2020, κατόπιν δέ καί τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 102/22.6.2021 εἰσηγητικοῦ ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας, ὑποβάλλομεν πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν τό πόρισμα, τό ὁποῖον καταγράφει διά τό ἔτος 2020 τά συνολικά ἔξοδα, τά ὁποῖα διατέθησαν εἰς τό ἔργον τῆς φιλανθρωπίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί ἀνέρχονται εἰς τό ποσόν τῶν ἑκατόν ὀκτώ ἑκατομμυρίων ἑπτακοσίων ἕνδεκα χιλιάδων ἕξ εὐρώ καί ἐννέα λεπτῶν (108.711.006,09 €).

Διά τά ἀνωτέρω ἀποστέλλομεν ἀναλυτικῶς:
1. Συνημμένον Ἀναλυτικόν Πίνακα διά τό ἔτος 2020.
2. Συνημμένον Συγκεντρωτικόν Πίνακα ἀριθμοῦ ἐπωφελουμένων ἐκ τῶν δομῶν φιλανθρωπίας, ἀνερχομένων εἰς τετρακοσίας ἑβδομήκοντα ἐννέα χιλιάδας καί εἴκοσι ἕξ (479.026) ἄτομα.
3. Συνημμένον Συγκεντρωτικόν Ἐνδεικτικόν Πίνακα ἀριθμοῦ λειτουργούντων δομῶν, ἀνά εἶδος δομῆς, ἀνερχομένων εἰς τέσσαρας χιλιάδας διακοσίας τεσσαράκοντα τέσσαρας (4.244) δομάς.
4. Συνημμένον Συγκεντρωτικόν Ἐνδεικτικόν Πίνακα ἀριθμοῦ ἐθελοντῶν δομῶν φιλανθρωπίας, ἀνερχομένων εἰς δεκαεννέα χιλιάδας ἑβδομήκοντα ὀκτώ (19.078) πρόσωπα.
5. Συνημμένον Συγκεντρωτικόν Ἐνδεικτικόν Πίνακα ἐξόδων ἀνά φιλανθρωπικήν δομήν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίησις:
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας
Παρ᾿ ἡμῖν