Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3731
Ἀριθ. Διεκπ. 1707
Ἀθήνησι τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν ὅτι διά προγενεστέρας Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, κοινοποιηθείσης διά τῆς ὑπ' ἀριθ. 2491/ 22.8.1989 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, προσδιωρίσθησαν οἱ πόροι τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί τό προϊόν ἐράνου διά περιαγομένου δίσκου εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἅπαξ τοῦ ἔτους κατά τήν 14ην τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὅπως: α) κατά τήν 14ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. διεξαχθῇ δισκοφορία πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, β) δοθοῦν εἰς τούς ὑφ' ὑμᾶς Ἐφημερίους αἱ σχετικαί ὁδηγίαι, ἵνα διά θερμῶν λόγων συστήσουν εἰς τούς πιστούς, ὅπως συνεισφέρουν μετά φιλοτιμίας ὑπέρ τοῦ εἰρημένου σκοποῦ, ἐπισημανθῇ δέ ὅτι ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός ὑπηρετεῖ τό Ἱεραποστολικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
Τό συλλεγησόμενον ποσόν παρακαλεῖσθε ὅπως καταθέσητε εἰς τόν ὑπ' ἀριθ. 146/55809003 Τραπεζικόν Λογαριασμόν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ, ὑπό τήν ἔνδειξιν «Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», κατά δέ τά εἰθισμένα ἐνημερώσητε τήν Ἱεράν Σύνοδον περί τῆς πραγματοποιηθείσης καταθέσεως, ἀποστέλλοντες τό σχετικόν Γραμμάτιον Καταθέσεως τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ τῆς Τραπέζης διά τήν ἐνημέρωσιν τοῦ Λογιστηρίου τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος